Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informatyka

Zadanie dla klasy 2G

Email Drukuj PDF

Zadanie dla klasy 2G

Proszę stworzyć stronę WWW . Treść strony i grafikę, którą trzeba na stronie umieścić znajdziesz w pliku Zad (twój numer w dzienniku) np. Zad 3.

Należy ustawić:

 1.       kolor tła strony (inny niż biały)
 2.       kolor tekstu (inny niż czarny)
 3.       podzielić tekst na akapity
 4.       wycentrować tytuł strony 

Zadanie pobieramy ze strony https://www.dropbox.com/sh/b2wi4e9vcrvatri/QV94X2amNz

z folderu 2G

 

Grafika w HTML

Email Drukuj PDF

 Trudno sobie wyobrazić strony internetowe bez grafiki, gdyż często jest ona z jednej strony niezbędnym elementem informacyjnym, z drugiej zaś nadaje stronom efektowny wygląd, jeśli tylko autor umie nią zręcznie operować. W linku poniżej znajdziecie niebędne informacje  dotyczące wstawiania ilustracji.

http://webmaster.helion.pl/kurshtml/multimed/grafika.htm

 

 

Scratch cz. 1

Email Drukuj PDF

SCRATCH (czyt. skrecz)- wizualny język programowania

ZADANIE 1

 1. Rozpoczynamy program  „gdy zielona flaga kliknięta  -- kontrola,
 2. postać („duszek, sprite1”) przesuwa się o 15 kroków  -- ruch,
 3. mówi „witaj”  --  wygląd,
 4. dodajemy „zagraj bębenkiem 48 przez 0.2 sekundy --      dźwięk.

 

ZADANIE 2

Zmieniamy instrukcję tak, aby postać mówiła „witaj” przez 1 sekundę -- wygląd.

Dodajemy instrukcję „jeżeli na brzegu odbij się”-- ruch.

ZADANIE 3

Wszystkie te czynności postać wykonuje 10 razy à kontrola.

Dodajemy tło.

ZADANIE 4

Dodatkowo:

 1. kiedy klawisz spacja zostanie naciśniety --      kontrola,
 2. to postać powinna zmienić kolor --     wygląd.

ZADANIE 5

Zapisujemy melodię „Wlazł kotek na płotek”  GEE/FDD/CEG/

GEE/FDD/CEC -- dźwięk.

 

Regulamin pracowni komputerowej

Email Drukuj PDF

Regulamin pracowni komputerowej

Przepisy ogólne

 1. W pracowni odbywają się zajęcia, wymagające stosowania technik komputerowych.
 2. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
 3. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 4. Zabronione jest granie w gry komputerowe i instalowanie ich na komputerach. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu skutkuje miesięczną karą zakazu wstępu do laboratorium poza zajęciami dydaktycznymi.
 5. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną ukarane uwagą odnotowaną w dzienniku.
 6. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 7. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 8. Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.

10. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz na dyskach lokalnych komputerów, znajdujących się w pracowni.

11. Na dyskach twardych komputerów w pracowni niedozwolone jest składowanie własnych plików i usuwanie istniejących bez zgody nauczyciela. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej lub na dyskietce pozostawianej w pracowni.

12. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.).

13. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

14. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie dostępu do zasobów sieci bez upoważnienia.

15. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej

16. Uczniowie mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nieudostępnianie ich innym użytkownikom sieci

17. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci

18. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego

19. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dysków przenośnych. Użycie dysków przenośnych możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć

20. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

21. Dostosowanie stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulowanie krzesła i nachylenie monitora).

 

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

22. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów

23. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy poszkodowanemu

24. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć komputer (monitor) i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

!!!W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki

 

 

HTML część 3

Email Drukuj PDF

Wielkość czcionki w jednostkach miary

W dokumencie można użyć szeregu jednostek miary: piksele (px), punkty (pt), centymetry (cm), cale (in), milimetry (mm) i pica (pc).

1px - piksele
1in = 2.54cm
1pt = 1/72in
1pc = 12pt
1em - krotność wielkości domyślnego pisma

Na przykład:

<p style="font-size: 14px">Treść akapitu 14px</p>

<p style="font-size: 1cm">Treść akapitu 1 cm</p>

<p style="font-size: 1.5em">Treść akapitu 1.5em</p>

<p style="font-size: 1in">Treść akapitu 1 in</p>

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wielkości 14 pikseli (najpowszechniej używana w Internecie jednostka miary pisma)

d. Wielkość w procentach

Podanie wielkości w procentach powinno dać w efekcie procent wielkości domyślnej dla danego selektora, np. akapitu, tytułu itp.
Wszystkie trzy przeglądarki interpretują to polecenie częściowo błędnie, np. w odniesieniu do tytułu, choć akapit jest wyświetlany poprawnie.

Na przykład:

<h1 style="font-size: 125%">To jest tytuł stopnia pierwszego 125%</h1>

Styl czcionki

Aby zdefiniować styl czcionki, należy wpisać w definicji stylu font-style : wartość

Do dyspozycji mamy trzy style czcionki: normal, italic i oblique. Dwa ostatnie są wyświetlane w podobny sposób, zatem to w dużej mierze kwestia indywidualnego wyboru użytkownika.

<p style="font-style: normal">Treść akapitu</p>

<p style="font-style: italic">Treść akapitu</p>

<h3 style="font-style: oblique">Treść akapitu</h3>

Wariant czcionki

Aby zdefiniować wariant czcionki, należy wpisać w definicji stylu

font-variant: wartość.

W kaskadowych arkuszach stylów rozróżniane są dwa warianty czcionek: normal i small-caps (czyli tak zwane małe kapitaliki) - można je stosować nie tylko do akapitów, ale i np. śródtytułów.

<p style="font-variant: normal">Treść akapitu</p>

<p style="font-variant: small-caps">Treść akapitu</p>

Waga czcionki

Aby zdefiniować wagę czcionki, należy wpisać w definicji stylu font-weight : wartość

Do dyspozycji mamy aż 13 rozmaitych "wag" czcionki, różniących się stopniem pogrubienia (nawet trudno je będzie niekiedy rozróżnić na ekranie): normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Pokażmy to na przykładach:

<p style="font-weight: waga">Treść akapitu wyświetlana za pomocą wybranej wagi</p>

 

WYRÓWNANIE AKAPITU

<p style="text-align: right; ">Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu Akapit wyrównany do prawego marginesu</p>

<p style="text-align: center; ">Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. Akapit ustawiony na środku. </p>

<p style="text-align: justify; ">Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. Akapit wyjustowany. </p>

<p style="word-spacing:1em; border: 1px dashed brown; padding:5px; ">Obramowany akapit z wyrazami co 1em i wewnętrznym odstępem 5 pikseli</p>

<p style="width: 50%; text-indent: 5em; line-height: 200%; text-align: justify; color: blue; ">Akapit w niebieskim kolorze, w pojemniku o szerokości 50%, wyrównany do obu marginesów, z wcięciem pierwszego wiersza i podwójną wysokością wiersza</p>

 

Zadanie

Proszę skopiować poniższy tekst.

Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.  Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.

Ten akapit ma być napisany kolorem oliwkowym (olive), wielkość czcionki 16px, pogrubiona, krój czcionki Verdana, kolor tła srebrny (silver), wyrównany do środka, obramowany 1px.

 

Odsyłacze

Czym jest odsyłacz?

Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewne miejsce w Internecie i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. Jej budowę można obrazowo przedstawić w postaci:

<a href="miejsce_docelowe">Tekst, na którym należy kliknąć</a>

Gdy utworzymy odsyłacz, ciąg znaków "tekst, na którym należy kliknąć" będzie zaznaczony innym kolorem, zazwyczaj niebieskim, i podkreślony (choć można to zmienić). Na przykład odsyłacz do miesięcznika PC World Komputer:

http://www.pcworld.pl">Tutaj znajdziesz miesięcznik PC World Komputer

Gdy przesuniesz kursor myszki nad odsyłacz, kursor przyjmie postać rączki, natomiast w wierszu statusu przeglądarki powinna się pojawić informacja http://www.pcworld.pl. Kliknięcie spowoduje natychmiastowy skok do wskazanego miejsca ("natychmiastowość" jest pojęciem względnym - niekiedy trwa to całkiem długo, jeśli łącza są przeciążone...).

ISTOTNA UWAGA: przy tworzeniu odsyłaczy należy zwracać uwagę na wielkość liter w odsyłaczach. Dla wielu serwerów internetowych ta sama wielka i mała litera są dwoma różnymi znakami, więc "MojaFirma" nie jest tym samym co "mojafirma". Praktyka pokazuje, że wiele osób nie zwraca na to uwagi, wskutek czego nie można wczytać strony albo obrazka czy pliku dźwiękowego na konkretnej stronie - gdy plik na serwerze zawiera jakieś wielkie litery, koniecznie należy to uwzględnić w odsyłaczu.

 

 

 


Strona 8 z 9

Licznik odwiedzin

Dzisiaj70
Yesterday166
Week541
Miesiąc5836
Wszystkie331174

Currently are 10 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

bannerkaruzela

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

ang 

ekg

interblok

fraktale

 tutoring

Logo schools500reformation