Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Biblioteka
Biblioteka Szkolna

  Biblioteka szkolna składa się z  jednego pomieszczenia wypożyczalni połączonej z czytelnią.

Zbiory naszej biblioteki , liczące ponad 4 tysiące pozycji, dostosowane są do potrzeb uczniów i nauczycieli. Udostępniane są też pracownikom  szkoły i rodzicom. 

Gromadzona jest literatura piękna, w tym lektury, czasopisma, książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy, a także materiały audiowizualne.

biblioteka013

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę posiadanych środków finansowych (patrz Nowe nabytki) oraz dzięki darom. Część zbiorów zakupionych została ze środków uzyskanych w wyniku akcji zbiórki surowców wtórnych i nagród w konkursach ekologicznych ( więcej informacji uzyskasz w zakładce   Ekologia).

Nasze zbiory podzielone są na następujące działy:

 • lektury
 • literatura piękna, a w niej  literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • poezja
 • dramat
 • literatuta popularno-naukowa z zakresu filozofii, ekonomii, psychologii, chemii, fizyki, biologii, sztuki, językoznawstwa, historii, geografii
 • literaura pedagogiczna
 • Silesiana  ( materiały dotyczące historii Górnego Śląska i oczywiście naszego miasta Gliwice oraz zwyczajów panujących w przeszłości, języka, strojów regionalnych,architektury).


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Email Drukuj PDF

PONIEDZIAŁEK 10:30 – 13:30; 16:15 – 17:00

WTOREK              10:30 – 15:30

ŚRODA                    9:40 – 12:40

CZWARTEK         10:30 – 14:30; 16:00 – 17:00

PIĄTEK                 10:30 – 15:30 

 

Nowości

Email Drukuj PDF

Dzięki hojności przyjaciół i sympatyków naszych szkół, księgozbiór biblioteki poszerzył się o nowe, ciekawe pozycje czytelnicze oraz pomoce naukowe. 

biblioteka

 

Poprawiony: piątek, 15 grudnia 2017 23:30
 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Email Drukuj PDF

TUTAJ wersja do pobrania w formacie pdf

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 2. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
 4. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 6. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 
 

§2 Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 • Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
 • Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 • Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 • Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
 • Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 3. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
 4. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
 5. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 
 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§1 Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym.

§2 Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się: na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 10 września, kolejne części podręczników/materiałów w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia podręczników/materiałów do biblioteki.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 23 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§3 Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczone uczniom 3 września.
 2. Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza podręczniki w poszczególnych klasach podczas zajęć edukacyjnych.
 3. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje wychowawca.
 4. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 5. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 6. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica/opiekuna prawnego, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.
 7. Rodzic/ prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny. /załącznik nr 1/.

§4 Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§1 Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
 2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
 3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 5. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 6. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
 
 

§2 Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie wychowawcy użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§3 Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodzica/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu podręcznika/ów lub kosztu materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, wysyła do rodzica/opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty /załącznik nr 3/.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych Biblioteki odbywa się na zakończeniu roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Poprawiony: środa, 09 września 2015 18:04
 

Dzień Edukacji Narodowej

Email Drukuj PDF

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

 

Wykaz lektur dla liceum

Email Drukuj PDF

Klasa I

Wykaz tytułów jest przygotowywany  przez nauczyciela z uczniami.

Klasa II

Klasa III

Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2012 22:21
 


Strona 1 z 3

Licznik odwiedzin

Dzisiaj108
Yesterday422
Week108
Miesiąc6216
Wszystkie295679

Currently are 50 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

ang 

ekg

 

Logo schools500reformation