Stypendia w Liceum

czwartek, 19 marca 2009 14:45 Anna Różańska
Drukuj

Stypendia dla uczniów chcących uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym ETE

O_tablica_stypPoniżej przedstawiamy informacje o dostępnych stypendiach dla obecnych uczniów klasy III gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej, którzy chcieliby uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym (LO-trzyletnim i LO-czteroletnim) Szkół ETE. Tutaj można znaleźć Regulamin Konkursów Stypendialnych oraz Karty Zgłoszeń. W wypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

pdf_icon
Regulamin Konkursów Stypendialnych

Pełne Stypendia

Uczniowskie Igrzyska - konkurs o stypendia naukowe ETE

Stypendium ETE: jest to stypendium przyznawane zwycięzcy konkursu 'Uczniowskie Igrzyska'. Konkurs ten składa się z pisemnego testu sprawdzającego elementy logicznego myślenia, ustnego egzaminu z wybranego przez kandydata przedmiotu (j. polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia) oraz rozmowy opartej na informacjach o kandydacie przedstawionych w Karcie Zgłoszenia. Stypendium w pełni pokrywa koszt czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi po każdym semestrze otrzymać odpowiednią średnią ocen (4,75) i ocenę z zachowania uprawniające do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem (ocena bardzo dobra)

Wysokość stypendium: 100% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Częściowe Stypendia

Stypendium Językowe (język angielski)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem angielskim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, prezentacji w języku angielskim na temat wybranego kraju anglojęzycznego oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

    doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Językowe (język niemiecki)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem niemieckim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, rezentacji w języku niemieckim na temat wybranego kraju niemieckojęzycznego oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

   doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Plastyczne

Jest to stypendium przyznawane osobie, która może wykazać się talentem i zdolnościami plastycznymi. Kandydaci  w Karcie Zgłoszeń przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, który chcą realizować w trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym ETE. Kandydaci powinni złożyć portfolio swoich prac, które pozwolą uzasadnić proponowany program rozwoju. Portfolio zostanie ocenione przez praktykujących artystów. Kandydaci mogą również dołączyć ze zgłoszeniem zaświadczenia o przyznanych im nagrodach i wyróżnieniach w konkursach artystycznych. Po złożeniu Karty Zgłoszenia kandydaci odbywają rozmowę konkursową na temat proponowanego planu rozwoju oraz swoich osiągnięć i zainteresowań. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach plastycznych oraz uzyskać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

Stypendium Muzyczne

Jest to stypendium dla osób, które mogą poszczycić się osiągnięciami muzycznymi. O przyznaniu stypendium decydują złożone zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i wyróżnienia muzyczne oraz przesłuchanie. W Karcie Zgłoszenia kandydaci przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, któy chcą realizować w trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym ETE. Po złożeniu zgłoszenia na konkurs stypendialny zostaną wyznaczone terminy przesłuchań i rozmów konkursowych. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach muzycznych, oraz otrzymać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Twórcze

O to stypendium mogą ubiegać się osoby, które z polotem potrafią przelać swoje myśli na papier. Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu obejmującego portfolio trzech prac (określonych w zgłoszeniu) oraz rozmowy na temat przedstawionych prac oraz informacji o kandydacie zawartych w Karcie Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka polskiego po każdym semestrze, oraz przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

 doc_icon Karta Zgłoszenia (word)

Stypendium Teatralne

Jest to stypendium dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności sceniczne. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu, który składa się z dwóch części: przedstawienie przygotowanego wcześniej materiału (określonego w zgłoszeniu) i wykonanie zadania teatralnego wyznaczonego przez osobę prowadzącą rozmowę konkursową. Stypendium wynosi 25-50% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi brać aktywny udział w szkolnym teatrze oraz otrzymać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

   doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Sportowe

Jest to stypendium dla osób, które mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi. Aby ubiegać się o to stypendium kandydaci muszą złożyć zgłoszenie, w którym opisują zawody, w którym wzięli udział i zajęli punktowane miejsca. Do zgłoszenia kandydaci również dołączają opinie trenera. Stypendium jest przyznawane na podstawie konkursu zgłoszeń, rozmowy na temat osiągnięć oraz planów sportowych kandydata. Stypendium wynosi 25% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego na koniec roku.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki.  Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych

Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników:  harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać:  kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

 

Poprawiony: środa, 24 października 2018 14:39