Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

tutoring

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pn. „Wychować człowieka mądrego”

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”

Autor innowacji: Mariusz Budzyński - tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szkół ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich

Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły: Joanna Gardynik, Joanna Usarek – Gorol, Małgorzata Zielińska

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa ETE im. Alberta Schweitzera, ul. Franciszkańska 5b, 44-100 Gliwice

Czas realizacji innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 23.06.2017 r.

Data zakończenia innowacji: 22.06.2018 r.

Czas trwania innowacji – 12 miesięcy

Zakres innowacji:

Zmiana dotyczy wdrożenia indywidualnego sposobu pracy z uczniem w obszarze dydaktycznym i wychowawczym metodą tutoringu rozwojowego i naukowego w Szkole Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

Podstawa prawna:

− Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.

U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

2. Wprowadzenie

 Istotą niniejszej innowacji pedagogicznej jest wdrożenie w szkole metody tutoringu szkolnego, ukierunkowanej na odkrywanie i rozwijanie talentów i mocnych stron uczniów.

Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia pedagogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywidualizowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

 Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metodą tutoringu zakłada, że jest to długofalowy proces współpracy nauczyciela - tutora z uczniem , nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych.

Tutoring prowadzi także podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej, ponieważ:

• pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawidłowej, realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości,

• budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna,

• poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy,

• sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki.

Skuteczności modelu pracy szkoły opartej na tutoringu należy upatrywać w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zmiana owych relacji wspiera gotowość ucznia do nauki, a w odniesieniu do nauczycieli,  gotowości do jego wspierania. Nauczyciele – tutorzy będą mieli możliwość pracy opartym na integralnym postrzeganiu ucznia, uwzględniającym jego intelekt, duchowość, emocje i fizyczność. Wdrożenie innowacji pedagogicznej opartej na metodzie tutoringu, pozwoli na zwiększenie u uczniów:

 • podmiotowości,
 • samodzielności,
 • poczucia sprawstwa
 • zaangażowania w własny proces edukacyjny

Dalekosiężnym efektem tej zmiany powinno być zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się” czyli zbudowania w szkole „wspólnoty wzajemnie uczącej się”.

Opis zasad innowacji

 (§§1,2,3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.))

I. Cele innowacji

1. Cel główny: Wdrożenie modelu pracy metodą tutoringu szkolnego, pozwalającego na zwiększenie u uczniów podmiotowości, samodzielności, poczucia sprawstwa i zaangażowania w własny proces edukacyjny.

2. Cele operacyjne:

• indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia w oparciu o jego mocne strony,

• zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą i rodzicami – sojuszu, współdziałania nauczyciela tutora i rodziców otaczających zgodnym wsparciem dziecko (ucznia),

• partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej oparte na postawie dialogu personalnego, prowadzące do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie uczącej się.

II. Organizacja innowacji /założenia i metody pracy/

 Przewiduje się następującą ścieżkę realizacji tutoringu dydaktyczno-rozwojowego:

 1. podjęcie decyzji o doborze par tutorskich (uczeń – tutor) na podstawie preferencji i zainteresowań ucznia, należy do zespołu tutorów,
 2. przestrzeganie zasady, że uczniowie mają obowiązek, a ich rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach przewidzianych innowacją – tutorialach i spotkaniach,
 3.  przyjęcie standardowego czasu indywidualnej, bezpośredniej pracy z uczniem i jego rodzicami w uśrednionym, miesięcznym wymiarze określonym poniżej w pkt. 6,
 4. przyjęcie zasady, że współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutor–uczeń–rodzice; odstępstwo od tej zasada jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) może wejść w konflikt z prawem lub podejmuje działania ryzykowne, zagrażające zdrowiu lub życiu,
 5. przyjęcie założenia, że tutor, wykorzystując odpowiednie narzędzia we współpracy z rodzicami, pomaga uczniowi poznać własne możliwości, planować pracę i wyznaczyć osobistą ścieżkę rozwoju i nie podejmuje się zadań psychologa lub psychoterapeuty.
 6. Ustala się, że czas indywidualnej, bezpośredniej pracy nauczyciela – tutora z uczniem

wynosić będzie w uśrednieniu:

• kl. I – III szkoły podstawowej - od 5 do 15 min. co 2 tygodnie, z rodzicem do 40 min. nie rzadziej niż co 2 miesiące,

• kl. IV – VIII szkoły podstawowej - od 20 do 35 minut jeden raz w miesiącu, z

rodzicami 30 minut nie rzadziej niż co 2 miesiące,

7. Do zadań tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia należy:

a. poznanie ucznia, w szczególności jego zainteresowań, predyspozycji i zasobów

b. monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru,

c. comiesięczne dłuższe spotkanie – tutorial z uczniem,

d. cotygodniowe, podtrzymujące relacje, krótkie rozmowy  z uczniem,

e. podsumowanie wraz z uczniem i jego rodzicami poziomu osiągniętych efektów pracy na koniec semestru (roku) z zainspirowaniem ucznia do autorefleksji,

f. autorefleksja tutora na koniec semestru wraz z wnioskami do dalszej pracy,

g. uczestnictwo w spotkaniach klasowego zespołu wychowawczego oraz superwizjach,

h. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami (opiekunami) z udziałem podopiecznych,

i. udział w spotkaniach z tutorem-superwizorem.

III. Przewidywane efekty działalności innowacyjnej

Realizacja zadań ujętych w innowacji powinna przynieść:

• w szkole:

o rozwijanie relacji uczeń – rodzic – nauczyciel;

• u ucznia, wzrost:

o samodzielności;

o odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);

o zdolności do podejmowania decyzji;

o systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć;

o umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności;

o umiejętności samodzielnego ucznia się (również wyboru i oceny źródła informacji)

o samoakceptacji i poczucia własnej wartości;

o otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu zaufania;

o odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów;

o umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia;

o tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów);

o poszanowania dla pracy innych;

o umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie);

o wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej.

• u nauczyciela, rozwój i doskonalenie umiejętności:

o nawiązywania, budowania dobrych relacji międzyludzkich;

o posługiwania się narzędziami komunikacji w modelu Porozumienie Bez Przemocy

o tworzenia strategii (planów) dalekich i bliskich;

o elastyczności w realizacji planów;

o poszukiwania rozwiązań w oparciu o analizę przyczyn i skutków;

o rozwijania postawy współodczuwania;

o zachowania własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu zadań;

o bycia konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego

wymagają;

o dostosowywania wymagań do możliwości ucznia;

o oddawania (tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione) inicjatywy, podejmowania

decyzji i odpowiedzialności w ręce podopiecznego;

o nierygorystycznej systematyczności;

o wyczuwania i stawiania „granic”;

o pełnienia funkcji rzecznika praw podopiecznego w szkole;

o wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialności za podopiecznego.

• u rodziców:

o wzrost zaufania do nauczycieli i szkoły;

o wzrost gotowości do współpracy ze szkołą w oddziaływaniu wychowawczym i

wspierania dziecka w nauce;

o większe zaangażowanie w życie szkoły;

o wzrost świadomości pedagogicznej.

Działania podjęte w innowacji powinny doprowadzić do zmiany postawy, opartej na oczekiwaniach i roszczeniach, na wzajemne zrozumienie i współpracę, zarówno w odniesieniu do rodziców, uczniów, jak i nauczycieli i ostateczne zbudowanie wspólnoty „wzajemnie uczących się” siebie i od siebie podmiotów społeczności szkolnej

IV. Ewaluacja

1. Zakładana ewaluacja innowacji będzie przeprowadzona przez profesjonalny zespół badawczy ds. ewaluacji złożony m.in. z pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, któremu przewodniczyć będzie doświadczona badaczka tutoringu w polskim systemie oświaty.

2. W odniesieniu do wdrażania tutoringu w szkole, ewaluacja będzie skoncentrowana na jego efektywności w kontekście rozwoju określonych kompetencji i postaw uczniów będących w relacji tutorskiej, co oznacza że zostanie opisane oddziaływanie tutoringu na rozwój ucznia w przestrzeni szkolnej, w relacjach społecznych oraz na wzrost jego osobistej dojrzałości.

3. Ewaluacja zakłada również objęcie badaniami tutorów oraz rodziców.

4. Badanie efektywności tutoringu będzie realizowane w dwóch fazach:

a. na początku roku szkolnego 2017/18 zostanie dokonana analiza stanu wyjściowego w odniesieniu do klimatu społecznego szkoły, relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami, a także w odniesieniu do samopoczucia uczniów oraz poczucia ich przynależności do szkoły i środowiska lokalnego, jak również postaw nauczycieli - tutorów.

b. na koniec roku szkolnego 2017/18 zostanie przeprowadzona analiza stanu po dokonaniu wdrożenia dla dokonania opisu w odniesieniu do efektów oddziaływań tutoringu na badane na początku roku szkolnego zmienne.

5. Narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane w procesie ewaluacji przejdą stosowną naukową procedurę gwarantującą ich rzetelność i trafność.

6. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport zawierający wnioski z ewaluacji dedykowany i przekazany szkole realizującej innowację.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj49
Wszystkie228731

Currently are 10 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe 1

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikonka