Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wyniki pierwszego etapu Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do drugiego etapu konkursu dostają się: 

 • Małgorzata Gajdzik
 • Zofia Wyrozumska
 • Ada Masiukiewicz
 • Antonina Kampa 
 • Maria Maziarz 
 • Antonina Lebieda 
 • Karol Schnober 
 • Tymoteusz Czudek 
 • Wojciech Szymik 
 • Maja Orzechowska 
 • Barbara Chrapek 
 • Melania Streb 
 • Alicja Mrozek 
 • Oskar Śliwiński 
 • Joanna Alamoda 
 • Anna Dziadzia 
 • Kamila Richter 
 • Wiktoria Sojka 
 • Hanna Zaharska 
 • Marta Stagel 
 • Joanna Drożniak 
 • Dominika Kościarz 

II etap konkursu odbędzie się 11 maja br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

Psalmy do recytacji:

PSALM 139

Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

4. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, już znasz je całe.

5. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rękę swoją.

6. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14. Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne są dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

15. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą,

Choć powstałem w ukryciu,

Utkany w głębiach ziemi.

16. Oczy twoje widziały czyny moje,

W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,

Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

17. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże,

Jak wielka jest ich liczba!

18. Gdybym je chciał zliczyć.

Byłoby ich więcej niż pasku;

Gdybym skończył,

jeszcze byłbym z tobą.

  PSALM 146

Bóg wierny i sprawiedliwy!

5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,

Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

6. On uczynił niebo i ziemię,

Morze i wszystko, co w nim jest,

Dochowuje wierności na wieki.

7. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,

Daje chleb głodnym,

Pan oswobadza więźniów.

8. Pań otwiera oczy ślepych,

Pan podnosi zgłębionych,

Pan kocha sprawiedliwych.

9. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,

Lecz drogę bezbożnych zatraca.

10. Pan jest królem na wieki,

Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia.

Alleluja.

               

PSALM 1

Nabożny a bezbożny

1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców,

2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4. Nie tak jest z bezbożnikami! Są oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

PSALM 47

Bóg Królem całej ziemi

1. Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3. Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

Jest wielkim Królem całej ziemi!

4. Poddaje ludy pod moc naszą,

A narody pod stopy nasze.

5. Wybrał nam dziedzictwo nasze,

Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

Pan przy odgłosie trąb.

7. Grajcie Bogu, grajcie,

Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

PSALM 98

Bóg zwycięzcą i zbawcą

1. Psalm.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!

Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2. Pan objawił zbawienie swoje,

Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3. Wspomniał na laskę swoją i wierność dla domu Izraela;

Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie;

Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5. Grajcie Panu na cytrze

I głośno śpiewajcie!

6. Na trąbach i głośnych rogach,

Grajcie przed Królem, Panem!

7. Niech szumi morze i to, co je napełnia,

Świat i jego mieszkańcy!

8. Niech rzeki klaszczą w dłonie,

A góry niech się radują razem

9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!

Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

PSALM 23

Pan jest pasterzem moim...

1. Psalm Dawidowy.

Pan jest pasterzem moim,

Niczego mi nie braknie.

2. Na niwach zielonych pasie mnie.

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

3. Duszę moja pokrzepia.

Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości

Ze względu na imię swoje.

4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,

Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,

Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą

Przez wszystkie dni życia mego.

I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

                

PSALM 103

Błogosław, duszo moja, Panu

1. Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2. Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3. On odpuszcza wszystkie winy twoje,,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4. On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cię łaską i litością.

5. On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

6. Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7. Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8. Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9. Nie prawuje się ustawicznie,

Nie gniewa się na wieki.

10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.                    

PSALM 24

Król chwały

1. Psalm Dawidowy.

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2. On bowiem założył ją na morzach

I utwierdził ją na rzekach.

3. Któż może wstąpić na górę Pana?

I kto stanie na jego świętym miejscu?

4. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6. Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7. Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

8. Któż jest tym Królem chwały?

Pan silny i potężny,

Pan potężny w boju.

9. Podnieście, bramy, wierzchy wasze

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

10. Któż jest tym Królem chwały?

Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 

Nadchodzące wydarzenia

25.01.2019 r., godz. 18.00 - 20.00 - dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas 4-6 SP

od 21.01.2019 r. - nowy plan lekcji (II semestr)

21.01.2019 r. - Dzień Babci i Dziadka w klasach 0-1

21.01.2019 r. -  wyjście klas 4 na łyżwy w ramach zajęć wychowania fizycznego

22.01.2019 r. - Dzień Babci i Dziadka w klasach 2-3

25.01.2019 r. - wyjście klas 5 na łyżwy w ramach zajęć wychowania fizycznego

29.01.2019 r. - Wielka Liga Czytelnicza - test dla zgłoszonych uczniów klas 1-4 (3-4 lekcja)

29.01.2019 r., godz. 17.30 - zebrania z rodzicami uczniów klas 0-6 SP

30.01.2019 r. - Wielka Liga Czytelnicza - test dla zgłoszonych uczniów klas 5-8 (3-4 lekcja) 

01.02.2019 r. - noc w szkole klas 4a i 4b

07.02.2019 r. - bal karnawałowy dla uczniów klas 0-3 (godz. 9.30 - 11.30)

11.02.2019 r. - 24.02.2019 r. - ferie zimowe

11.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - półkolonie zimowe

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj5
Wszystkie236855

Currently are 14 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikona-mini-karuzeli