Zasady naboru do LO ETE

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące naboru do Liceum Ogólnokształcącego ETE im. Alberta Schweitzera

Zasady naboru do klas I LO

Przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. 

Stypendia naukowe

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie Uczniowskie Igrzyska (UI), w którym można wygrać stypendia

Nabór śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane w zasadach naboru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

kalendarium naboru

do 15 marca 2024r. – zakończenie I etapu rekrutacji – przyjmowanie Kart Zgłoszeń

karta zgłoszenia

Tutaj można pobrać Kartę Zgłoszenia w formacie pdf

regulamin i karta zgłoszenia do UI

Tutaj można pobrać kartę zgłoszenia i regulamin konkursu Uczniowskie Igrzyska w formacie pdf

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. 

Otwieramy klasy z możliwością dowolnego wyboru dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Proces naboru do LO ETE  składa się z czterech etapów.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem (mail: sekretariat@szkolyete.pl; tel. 32 238 96 39). W trakcie spotkania z dyrektorem szkoły rozmawiamy o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznajemy oczekiwania rodziców i ucznia.

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej do 5.06.2024. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec VII klasy oraz na koniec I semestru VIII klasy szkoły podstawowej nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej dobre.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

 • Karta zgłoszenia
 • Wykaz ocen za I semestr VIII klasy szkoły podstawowej 
 • Świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (Oryginał)
 • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
 • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego*
 • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuje się datę wpłynięcia wszystkich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.

 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście (gotówka lub karta) w sekretariacie szkoły.

*uczniowie Szkoły Podstawowej ETE nie wnoszą wpisowego

Krok 3

Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum i spotkanie z wychowawcą klasy. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję  i ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 10 .06.2024.

 Osoby przyjęte są zaproszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 11.06.2024r o godz.17.00.

 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.

 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.

 Po 14 czerwca 2024 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.

 W roku szkolnym 2024/2025 Szkoły ETE planują utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym jedną/dwie klasy o profilu ogólnym.

Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Stypendia naukowe

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie Uczniowskie Igrzyska (UI), w którym można wygrać stypendia pokrywające część czesnego.

Deklarację udziału w Konkursie UI należy złożyć w sekretariacie Szkoły (lub mailem: sekretariat@szkolyete.pl) do 5 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2024r. – początek godz. 8.00.

 W roku szkolnym 2024/2025 można wygrać stypendium w wysokości 100%,75%, 50% oraz 25% kwoty czesnego.

 

Stypendia naukowe

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie Uczniowskie Igrzyska (UI), w którym można wygrać stypendia pokrywające część czesnego.

Deklarację udziału w Konkursie UI należy złożyć w sekretariacie Szkoły (lub mailem: sekretariat@szkolyete.pl) do 5 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2024r. – początek godz. 8.00.

 W roku szkolnym 2024/2025 można wygrać stypendium w wysokości 100%,75%, 50% oraz 25% kwoty czesnego.

   1. Do 05.06.2024 złożenie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty wpisowej.
   2. W poniedziałek 10 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej – lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły.
   3. We wtorek 11 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie dla osób przyjętych ( wraz z rodzicami).
   4. 14 czerwca 2024 mija termin podpisania umowy ze szkołą.
   5. Po 14 czerwca 2024 rozpoczyna się nabór zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
Scroll to Top