Edukacja domowa

edukacja domowa czyli nauka poza szkołą

Email Drukuj PDF

Edukacja domowa czyli spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza  szkołą

Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Edukacja domowa to spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  poza szkołą i przejęcie przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedzialności za nauczanie i osiągnięte przez dziecko wyniki.

 

Do rodziców zatem należy takie zorganizowanie pracy dziecka by w czasie roku szkolnego miało możliwość opanowania odpowiedniego zakresu wiedzy i zdobycia umiejętności opisanych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla danej klasy i danego etapu kształcenia oraz zapewnienie możliwości udziału dziecka w wyznaczonych przez Szkołę egzaminach klasyfikacyjnych.

 

Nasze Szkoły wspierać będą Rodziców w  zaplanowaniu i realizowaniu nauczania poprzez możliwość stałego kontaktu z wyznaczonym koordynatorem, możliwość udziału w comiesięcznych konsultacjach z nauczycielami, wsparcie nauczycieli w wyborze materiałów dydaktycznych itp., przekazywanie informacji o konkursach rozwijających pasje i dodatkowe zainteresowania dziecka.

Ważnym elementem rozwoju społecznego dziecka jest kontakt z rówieśnikami. Zapraszamy zatem uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą do wspólnych wyjazdów, uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i wydarzeniach szkolnych.

 

PODSTAWA PRAWNA

Edukacja domowa w Polsce możliwa jest dzięki rozwiązaniom prawnym zawartym w Ustawie Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r.:

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,(w związku z sytuacją epidemiczną w roku szkolnym 2020/2021 opinia nie jest wymagana)

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego: 1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7; 2) zapewnienie dostępu do:  a)podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ustawy o systemie oświaty, oraz

 b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.

Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w ramach edukacji domowej na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.

Dyrektor podejmuje decyzję w oparciu o:

-  indywidualną rozmowę z dzieckiem i obydwojgiem rodziców,

 - złożone - wymienione poniżej - dokumenty: 

  1. wniosek rodziców/opiekunów o wyrażenie zgody na nauczanie dziecka poza szkołą,
  2. karta zgłoszenia ucznia zawierająca oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia i zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (ZAŁĄCZNIK SP; ZAŁĄCZNIK LO),
  • opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji,

    (w związku z sytuacją epidemiczną w roku szkolnym 2020/2021 opinia nie jest wymagana)

  • w przypadku kontynuowania kształcenia świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Wszystkich zainteresowanych edukacją domową czyli nauką ich dziecka poza szkołą zapraszamy do kontaktu z dyrekcją poprzez sekretariat szkoły:

Szkoła Podstawowa ETE im. Alberta Schweitzera tel. 32 331 52 33; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Liceum Ogólnokształcące ETE im. Alberta Schweitzera tel. 32 238 96 39; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania:

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 marca 2021 13:37