Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Wielka Liga Czytelników

Wielka Liga Czytelników - bierzemy udział!

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników, który skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

 • klasy 1-3 

 • klasy 4-6

 • klasy 7-8. 

Konkurs przebiega w trzech etapach: 

1) Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. 

2) Etap drugi (test półfinałowy) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. 

3) Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał).

Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze. 

 1. Etap pierwszy rozpoczyna się 23 października 2023 r. i trwa do 1 marca 2024 r. 
 2. Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielkaliga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki. 
 3. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych z listy tytułów wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu sprawności.
 4. Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 5. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Koordynator Placówki wprowadza informacje o uzyskanych przez uczniów sprawnościach na platformę WLC.
 6. Uczestnik konkursu rozwiązuje test do danej książki tylko raz. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie, rozwiązywać testy do innych książek i zdobywać sprawności.
 7. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
 8. Koordynator Placówki przyjmuje od uczniów rozwiązane testy pierwszego etapu do 1 marca 2024 r.
 9. Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: 
  • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;

  • napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki.

 10. W kolejnym etapie konkursu – teście półfinałowym, mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą minimum 5 sprawności.

Lista książek 1-3Lista książek 4-6Lista książek 7-8WLC2

 

Etap drugi konkursu – test półfinałowy.

 1. Termin etapu drugiego (testu półfinałowego) - 14 marca 2024 r.
 2. Etap drugi odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.
 3. Test półfinałowy będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii.
 4. Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu: www.wielkaliga.pl.
 5. Po przeprowadzeniu testu półfinałowego placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu ogólnopolskiego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, kl. 4–6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście półfinałowym, ale nie mniej niż 80% punktów.
 6. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
 7. Koordynator Placówki do 5 kwietnia 2024 r. na platformie WLC: a) wprowadza wartości procentowe uzyskanych przez uczniów punktów z testu półfinałowego; b) zaznacza zwycięzców etapu drugiego (maksymalnie trzech z każdej kategorii), którzy uzyskali największą liczbę punktów (minimum 80% punktów) z testu półfinałowego.
 8. Zwycięzcy etapu drugiego tworzą drużynę (od 1 do 3 uczniów) reprezentującą daną placówkę w trzecim (ogólnopolskim) etapie konkursu.

 

Etap trzeci (finał ogólnopolski) – test drużynowy online.

 1. Termin etapu ogólnopolskiego: 9 maja 2024 r.
 2. Szczegółowe warunki przebiegu etapu trzeciego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia Finału VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.
 3. Etap odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w etapie ogólnopolskim któregoś ze zwycięzców, może go zastąpić kolejny uczestnik z najwyższą liczbą punktów, minimum 80%.
 5. Organizatorzy konkursu przygotują testy finałowe dla każdej kategorii.
 6. Test finałowy odbędzie się online i będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii.
 7. Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu www.wielkaliga.pl.
 8. Komitet Organizacyjny przesyła wyniki testu finałowego do Koordynatorów Wojewódzkich, którzy rozsyłają je Koordynatorom Powiatowym. Koordynatorzy Powiatowi natomiast przesyłają wyniki testu do Koordynatorów Placówek.
 9. Uczestnicy etapu trzeciego otrzymają dyplomy. Przyznane zostaną następujące tytuły:
 • za zajęcie I miejsca – Mistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;za zajęcie I miejsca – Mistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;

 • za  zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym; 

 • za za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym;

 • za udział - Finalista VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników – dla uczestników, którzy zdobędą poniżej 70% punktów w teście finałowym.

 WLC4         WLC5             WLC3

 

 

Wielka Liga Czytelników - edycja 2022/2023

Biblioteka Szkolna zaprasza uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie Wielka Liga Czytelników. W tym roku szkolnym odbywają się zmagania powiatowe i ogólnopolskie. 

Zachęcamy wszystkich uczniów do rozpoczęcia przygody z książkami w roli głównej. 

Jak wyglądają zmagania WLC? 

Uczniowie pobierają od nauczyciela biblioteki zgłoszenie, które wypełniają rodzice. Jest to zgoda wymagana przez organizatorów, pomagająca usprawnić weryfikację zaliczonych sprawności oraz przechodzenia do kolejnych etapów konkursu. Zadaniem uczniów jest wybrać z listy ze swojej kategorii klasowej książki, przeczytać i wypełnić do nich kartę pracy. Zachęcamy rodziców, zwłaszcza młodszych uczniów, do wspólnego czytania i wypełniania kart, zwracania uwagi na ważne elementy. Karty wypełniamy wraz z książką. Po uzyskaniu minimum 80 dobrych odpowiedzi, uczeń zdobywa sprawność czytelniczą uprawniającą do dalszych zmagań. Żeby przejść do finału szkolnego należy zdobyć 5 sprawności. W wyznaczonym terminie uczniowie, którzy przejdą do finału, w szkole wypełniają test z wyznaczonych książek z odpowiedniej kategorii klasowej. Trzech uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki przechodzą do etapu powiatowego, tworząc drużyny w swoim przedziale wiekowym. W terminie wyznaczonym przez organizatorów, drużyny wypełniają test online, w obecności nauczyciela biblioteki. Po uzyskaniu przez drużynę minimum 90% poprawnych odpowiedzi, uczniowie przechodzą do etapu wojewódzkiego. Kolejne etapy - wojewódzki i ogólnopolski - wyglądają podobnie do etapu powiatowego. 

 

Plakat WLC 2022

KALENDARZ PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Etap pierwszy: 20 października 2022 r. – 22 grudnia 2022 r. – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych.
 2. Etap drugi (test kwalifikacyjny):

            od 2 stycznia do 10 stycznia 2023 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego; termin ustala Koordynator Placówki i podaje do wiadomości uczestników na co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem testu

            13 stycznia 2023 r.:

 1. ogłoszenie wyników przez Koordynatora Placówki;
 2. zgłoszenie Koordynatorowi Powiatowemu uczestników do etapu trzeciego (zwycięzców etapu drugiego).
 3. Etap trzeci (powiatowy) – finał:

28 lutego 2023 r. – test drużynowy online;

28 lutego – 1 marca 2023 r. – udostępnienie przez Komitet Organizacyjny testu online z odpowiedziami, zgłaszanie ewentualnych uwag do pytań i odpowiedzi;

do 6 marca 2023 r.:

 1. ogłoszenie wyników przez Koordynatora Powiatowego;
 2. zaznaczenie zwycięzców etapu trzeciego na platformie WLC.

IV. Etap wojewódzki – Mistrzostwa Wojewódzkie:

Test drużynowy online – 28 marca 2023 r.

Udostępnienie testu online z odpowiedziami, zgłaszanie ewentualnych uwag do pytań i odpowiedzi: 28–29 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników na platformie WLC oraz na stronie internetowej konkursu do 4 kwietnia 2023 r.

V. Etap ogólnopolski (finał) – Mistrzostwa Polski:

11 maja 2023 r. – test drużynowy online.

Udostępnienie testu online z odpowiedziami, zgłaszanie ewentualnych uwag do pytań i odpowiedzi: 11-12 maja 2023 r.

Ogłoszenie wyników finału konkursu do 18 maja 2023 r.

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH

klasy 1-3

I etap

1. A015 - Zielony i Nikt, Małgorzata Strzałkowska

2. A023 - Cudaczek Wyśmiewaczek, Julia Duszyńska

3. A029 - Detektyw Pozytywka, Grzegorz Kasdepke

4. A035 - Pan Kuleczka, Wojciech Widłak

5. A038 - Afryka Kazika”, Łukasz Wierzbicki

6. A039 - 120 Przygód Koziołka Matołka”, Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz

7. A040 - Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu, Grzegorz Kasdepke

8. A042 - Czas meteorów, Anna Onichimowska

9. A047 - Kubuś Puchatek, Alan Alexander Milne, tł. Irena Tuwim

10. A054 - Królewna, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

11. A057 - Gdzie jesteś cukierku, Waldemar Cichoń

12. A059 - Babcia na jabłoni, Mira Lobe

13. A066 - Kapelusz Pani Wrony, Danuta Parlak

14. A070 - Lucjan, lew, jakiego nie było, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

15. A077 - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”. T. 9. „Tajemnica szkoły, Martin Widmark, Helena Willis, tł. Barbara Gawryluk

16. A079 - Kto zamawiał koszmarną przygodę?, Grzegorz Kasdepke

17. A080 - Sposób na Elfa, Marcin Pałasz

18. A081 - Petronela z jabłoniowego sadu. Czary mary”, Städing Sabine

19. A091 - Małe Licho i tajemnica Niebożątka, Marta Kisiel

20. A092 - Niezłe ziółko, Barbara Kosmowska

W I etapie jest do zdobycia 5 sprawności.

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH 

klasy 4-6

I etap

1. B009 - 10 niesamowitych przygód Neli”, Nela Mała Reporterka

2. B010 - Dziewczynka z parku, Barbara Kosmowska

3. B023 - Dynastia Miziołków, Dynastia Miziołków

4. B037 - Opowieści z Narnii”. Cz. 3. „Podróż Wędrowca do Świtu, Clive Staples Lewis, tł. Andrzej Polkowski

5. B042 - Wojownik Trzech Światów”. Cz. 1 „Elezar, Robert Kościuszko

6. B043 - Tomek w krainie kangurów, Alfred Szklarski

7. B047 - Biały Mustang”, Sat-Okh

8. B048 - Magiczne drzewo”. T. 1. „Czerwone krzesło, Andrzej Maleszka

9. B054 - Kroniki Archeo”. T. 1. „Tajemnica klejnotu Nefertiti, Agnieszka Stelmaszyk

10. B055 - Mikołajek i inne chłopaki, René Goscinny, Jean-Jacques Sempe, tł. Barbara Grzegorzewska

11. B057 - Wyspa mojej siostry, Katarzyna Ryrych

12. B059 - Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa

13. B060 - Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnar, tł. J. Mortkowiczowa

14. B075 - Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Rafał Kosik

15. B076 - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, Rafał Kosik

16. B082 - Baśniobór, Brandon Mull, tł. Rafał Lisowski

17. B084 - Kapelusz za 100 tysięcy, Adam Bahdaj

18. B086 - Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Janusz Christa

19. B087 - Pan Samochodzik i Templariusze, Zbigniew Nienacki

20. B092 - Wiłka smocza dziewczynka, Antonina Kasprzak

W I etapie jest do zdobycia 5 sprawności.

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH 

klasy 7-8

I etap

1. C001 - Za minutę pierwsza miłość, Hanna Ożogowska

2. C002 - Kłamczucha, Małgorzata Musierowicz

3. C004 - Noelka, Małgorzata Musierowicz

4. C006 - Wnuczka do orzechów, Małgorzata Musierowicz

5. C007 - Księga strachów, Zbigniew Nienacki

6. C009 - Władca Lewawu, Dorota Terakowska

7. C010 - Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”. T. 1. „Złodziej pioruna, Rick Riordan, tł. Agnieszka Fulińska

8. C011 - Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”. T. 2. „Morze potworów, Rick Riordan, tł. Agnieszka Fulińska

9. C012 - Mały Książę, Antoine de Saint-Exupéry, tł. Jan Szwykowski

10. C013 - Wyspa Złoczyńców, Zbigniew Nienacki

11. C015 - Siódme wtajemniczenie, Edmund Niziurski

12. C016 - Przygody Tomka na Czarnym Lądzie, Alfred Szklarski

13. C017 - Tomek w Gran Chaco, Alfred Szklarski

14. C018 - Kroniki Archeo. Akta Gordona Archera, Agnieszka Stelmaszyk

15. C021 - Cud chłopak, R. J. Palacio, tł. M. Olejniczak-Skarsgard

16. C022 - Stowarzyszenie umarłych poetów, Nancy H. Kleinbaum, tł. Paweł Laskowicz

17. C023 - Zwiadowcy”. Księga 1. „Ruiny Gorlanu, John Flanagan, tł. Stanisław Kroszczyński

18. C025 - Władca pierścieni – Wyprawa/Drużyna pierścienia, John Ronald Reuel Tolkien, tł. Maria Skibniewska

19. C026 - Przygody Sherlocka Holmesa, Artur Conan Doyle, tł. Irena Doleżał-Nowicka

20. C030 - Szmaragdowa Ważka, Ariadna Piepiórka

W I etapie jest do zdobycia 5 sprawności.

 

 

Szkolna Liga Czytelników 2020/2021 - podsumowanie

W tym roku szkolnym uczniowie SP ETE brali udział w zmaganiach Szkolnej Ligi Czytelników. Wielu z nich udało się znaleźć czas, aby przeczytać sześć książek i wykonać karty pracy zawierające zadania dedykowane konkretnym tytułom. Dzieci z klas 0-1 SP w ramach SLC miały do wykonania pamiętnik ilustrujący przeczytane wraz z rodzicami książki.

Uczniowie klas 2-8 SP prześcigali się w czytaniu i wypełnianiu kart. Ostatecznie w rozgrywkach finałowych wzięło udział sześcioro z nich. W ostatnim tygodniu czerwca na szkolnych tabletach przystąpili do przejścia specjalnej utworzonej gry „online” w formie escaperooma, która zbudowana została na bazie dwóch książek – „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dhala oraz „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R.Tolkiena. Zadaniem uczestników było dotarcie do zadania finałowego.

Wyniki zmagań w klasach 2-8 SP:

 • w kategorii klas 2-4 SP Mistrzem Czytania SLC została Małgorzata Krzych z klasy 4a,
 • w kategorii klas 5-8 SP Mistrzem Czytania SLC została Barbara Chrapek z klasy 7b,
 • Wicemistrzami Czytania SLC zostały Anna Krajewska z klasy 6a oraz Zofia Wyrozumska z klasy 5a.

Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł Aktywnego Czytelnika SLC.

Wśród najmłodszych uczniów pięknie ilustrowane albumy przygotowały dwie uczennice z klasy 1a,które otrzymały tytuły Aktywnych Czytelników SLC:

 • Julia Ponikiewska
 • Wiktoria Troszok.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji SLC, cieszymy się z każdej przeczytanej książki i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym dzieci równie chętnie wezmą udział w zmaganiach Szkolnej Ligi Czytelników.

whatsapp image 2021-07-09 at 09.42.26 3-animation

 

 

Wielka Szkolna Liga Czytelników – edycja 2020/2021

Zmagania w ramach Wielkiej Ligi Czytelników są dla uczniów szkoły podstawowej nie lada wyzwaniem – wymagają wysiłku, nakładu pracy, ale jednocześnie dają wiele radości i satysfakcji.

W tym roku, ze względu na pandemię, konkurs Wielkiej Ligi Czytelników nie odbędzie sie w zwyczajowej formie. Nie oznacza to jednak braku możliwości rozwijania pasji czytelniczych naszych uczniów. W naszej szkole ruszyła Szkolna Liga Czytelników w trzech grupach wiekowych: 

 • I kategoria - klasa 0 oraz klasa 1 SP
 • II kategoria - klasy 2 – 4 SP
 • III kategoria - klasy 5 – 8 SP

Poniżej zamieszczamy regulamin Szkolnej Ligi Czytelników, który powstał na bazie Wielkiej Ligi Czytelników. 

Ufamy, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli powrócić do formuły WLC z lat ubiegłych. W tym roku zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnych zmaganiach czytelniczych.

 

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI CZYTELNIKÓW

na bazie konkursu Wielka Liga Czytelników

Przebieg konkursu w oddziale „0” oraz klasie 1 SP

Projekt przebiega w dwóch etapach:

I.Etap pierwszy (02 listopada 2020 r. – 27 kwietnia 2021 r.): czytanie 6 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika (Pamiętnik to podstawowe narzędzie konkursu – jest to książeczka do rodzinnego uzupełniania na podstawie przeczytanych książek). Etap składa się z następujących działań:

 • Zgłoszenie udziału do koordynatora konkursu.
 • Udostępnienie uczestnikom elektronicznego pliku lub wersji papierowej z Pamiętnikiem Młodego Czytelnika przez koordynatora.
 • RODZINNE CZYTANIE – czytanie dziecku przez rodzica/opiekuna 6 dowolnych książek z listy konkursowej lub wybranych z domowej biblioteczki.
 • Rozmawianie z dzieckiem na temat treści oraz odbioru książki przez dziecko (np. ulubiona postać, ulubione wydarzenie).
 • Tworzenie przez dziecko w Pamiętniku Młodego Czytelnika rysunku do każdej z 6 przeczytanych książek oraz uzupełnianie przez rodzica/opiekuna odpowiednich rubryk na podstawie książki i rozmowy z dzieckiem.
 • Przekazanie koordynatorowi wypełnionego Pamiętnika Młodego Czytelnika.
 • Sprawdzenie Pamiętnika i wpisanie zaliczenia sprawności czytelniczych w systemie obsługi projektu przez koordynatora placówki (za jeden opis książki z rysunkiem przyznaje się jedną sprawność; maksymalna liczba sprawności do uzyskania wynosi 6).
 • Po sprawdzeniu koordynator zwraca Pamiętnik rodzicowi/opiekunowi. 
 • II.Etap drugi (do 11 maja 2021 r.) – wyróżnienie uczestników

Wszyscy uczestnicy otrzymają od koordynatora konkursu dyplomy Czytelnika Szkolnej Ligi Czytelników, natomiast uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią Pamiętnik Młodego Czytelnika i otrzymają 6 sprawności – zostaną wyróżnieni dyplomami Aktywnego Czytelnika Szkolnej Ligi Czytelników.

Przebieg konkursu w klasach 2 - 8 SP

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I.Etap pierwszy (02 listopada 2020r. – 27 kwietnia 2021r.) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych.

 • Należy zgłosić chęć udziału w konkursie do koordynatora konkursu poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 • Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez koordynatora placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 6.
 • Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu koordynator. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
 • Uczestnik konkursu wypełnia formularz dedykowany dla danej książki tylko raz.
 • Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko.
 • Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 27 kwietnia 2021 r.
 • Koordynator konkursu wyznacza datę oddania kart za dany miesiąc, w celu ułatwienia organizacji konkursu.
 • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 6 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym indywidualnym teście kwalifikacyjnym.
  • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;
  • wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.            
 • Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu otrzymają od koordynatora konkursu dyplomy Czytelnika Szkolnej Ligi Czytelników, natomiast uczestnicy, którzy zdobyli sześć sprawności czytelniczych otrzymają dyplomy Aktywnego Czytelnika Szkolnej Ligi Czytelników.
 1. II.Etap drugi (20 - 27 maja 2021r.) - test indywidualny
 • Odbywa się w szkole bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury. 
 • Test dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez koordynator konkursu.
 • Koordynator konkursu do 28 kwietnia 2021 podaje uczniom tytuły wybranych książek do testu kwalifikacyjnego. 
 • Spośród uczestników wyłoniony zostanie zwycięzca - osoba, która uzyskała najwyższy wynik testu (nie mniejszy niż 80%) z danej kategorii wiekowej. 
 • Uczestnicy etapu drugiego otrzymają od koordynatora placówki dyplomy Uczestnika II etapu Szkolnej Ligi Czytelników. Przyznane zostaną następujące tytuły: Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkolnej Ligi Czytelników.

 

Szkolna Liga Czytelników 2020/2021

Propozycja książek do Pamiętnika

kl. 0-1

1. Baśnie, Hans Christian Andersen (wybrana baśń)

2. Bajki, Charles Perrault (wybrana bajka)

3. Pchła Szachrajka, Jan Brzechwa

4. Jak Wojtek został strażakiem, Czesław Janczarski

5. Pilot i ja, Adam Bahdaj

6. Rogaś z Doliny Roztoki, Maria Kownacka

7. Nasza Mama Czarodziejka, Joanna Papuzińska

8. Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko, Grzegorz Kasdepke

9. TYLKO BEZ CAŁOWANIA! czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami, Grzegorz Kasdepke

10. Lato Muminków, Tove Jansson

11. Kometa nad Doliną Muminków, Tove Jansson

12. Fiord i zaginiony naszyjnik, Agnieszka Stelmaszyk

13. Kubuś Puchatek, A.A. Milne, tł. Irena Tuwim (wybrane rozdziały)

14. Jak tata pokazał mi wszechświat, Ufl Stark, Eva Eriksson

15. Królewna, Roksana Jędrzejewska - Wróbel

16. Cukierku, Ty łobuzie, Waldemar Cichoń

17. Maleńkie królestwo królewny Aurelki, Roksana Jędrzejewska - Wróbel

18. Mój tato szczęściarz, Joanna Papuzińska

19. Zielony i Nikt, Małgorzata Strzałkowska

20. Wielka Wędrówka, Magda Grabowska

 

 

Szkolna Liga Czytelników 2020/2021

I etap

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH

kl. 2-4

1. Baśnie, Hans Christian Andersen, tł. Cecylia Niewiadomska / Iwaszkiewicz

2. Bajki, Ch. Perrault, tł. Hanna Januszewska

3. Emil ze Smalandii, Astrid Lindgren, tł. Irena Szuch - Wyszomirska

4. Wiersze - cz.I - Abecadło, Spóźniony słowik, W aeroplanie, Słoń Trąbalski, Julian Tuwim

5. Jak Wojtek został strażakiem, Czesław Janczarski

6. Pilot i ja, Adam Bahdaj

7. Pippi Pończoszanka, Astrid Lindgren, tł. Irena Szuch-Wyszomirska

8. Cudaczek Wyśmiewaczek, Julia Duszyńska

9. Detektyw Pozytywka, Grzegorz Kasdepke

10.O psie, który jeździł koleją, Roman Pisarski

11. Afryka Kazika, Łukasz Wierzbicki

12. 120 Przygód Koziołka Matołka, K. Makuszyński, M. Walentynowicz

13. Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu, Grzegorz Kasdepke

14. Szewczyk Dratewka, Janina Porazińska

15. Kubuś Puchatek, A.A. Milne, tł. Irena Tuwim

16. Plastusiowy pamiętnik, Maria Kownacka

17. Królewna, Jędrzejewska - Wróbel Roksan

18. Gdzie jesteś, Cukierku, Waldemar Cichoń

19. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren, tł. Irena Szuch - Wyszomirska

20. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych, Justyna Bednarek

21. 10 niesamowitych przygód Neli, Nela mała reporterka

22. Bon  – czy ton, savoir-vivre dla dzieci, Grzegorz Kasdepke

23. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica szkoły, Widmark M., Willis H., tł. Barbara Gawryluk

24. Petronella z Jabłoniowego sadu, Sabine Ständing, tł. Urszula Pawlik

25. Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Hugh Lofting, tł. Beata Adamczyk

 

 

Szkolna Liga Czytelników 2020/2021

I etap

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH

kl. 5-8

1. B002 - Tajemniczy ogród, Frances Hodgson Burnett, tł. J. Włodarkiewicz lub A. Staniewska

2. B004 - Sposób na Alcybiadesa, Edmund Niziurski

3. B005 - Pan Samochodzik i Templariusze, Zbigniew Nienacki

4. B013 - Dynastia Miziołków, Joanna Olech

5. B028 - Opowieści z Narnii. Cz. 3, Podróż „Wędrowca do świtu", Clive Staples Lewis, tł. Andrzej Polkowski

6. B035 - Wojownik Trzech Światów, tł.R. Kościuszko

7. B042 - Biały Mustang, SAT-OKH, wyd. Siedmiogród i Nasza Ksiegarnia

8. B044 - Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Andrzej Maleszka

9. B050 - Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti, Agnieszka Stelmaszyk

10. B051 - Mikołajek i inne chłopaki, Jean-Jacques Sempé i René Goscinny, tł. B. Grzegorzewska

11. B053 – Wyspa mojej siostry, Katarzyna Ryrych

12. B055 - Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa

13. B059 - Arka Czasu, Marcin Szczygielski

14. B063 - Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. T. 1: Złodziej Pioruna., Rick Riordan, tł. Agnieszka Fulińska

15.B067 - Mały Książę, Antoine de Saint- Exupéry, tł. Jan Szwykowski

16. B071 - Niekończąca się historia, Michael Ende, tł. Sławomir Błaut

17. B072 - Magiczne drzewo. Olbrzym, Andrzej Maleszka

18. B075 - Kroniki Archeo Akta Gordona Archera, Agnieszka Stelmaszyk

19. B078 - Tomek w Gran Chaco, Alfred Szklarski

20. B082 - Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Rafał Kosik

21. B083 - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Rafał Kosik

22. B086 - Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Morze Potworów. Tom 2, Rick Riordan, tł. Agnieszka Fulińska

23. B087 - Cud chłopak, R. J. Palacio, tł. Maria Olejniczak – Skarsgard

24. B090 - Zwiadowcy : Ruiny Gorlanu. Księga 1, John Flanagan, tł. Stanisław Kroszczyński

25. B094 - Baśniobór, Brandon Mull, tł. Rafał Lisowski

26. B097 - Kapelusz za 100 tysięcy, Adam Bahdaj

27. B099 - Władca Pierścieni: Bractwo Pierścienia, J.R.R. Tolkien, tł. M. Skibniewska

28. B100 - Przygody Sherlocka Holmesa, Artur Conan Doyle

30. B102 - Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców, Zbigniew Nienacki

 


Strona 1 z 3

Licznik odwiedzin

Dzisiaj64
Miesiąc5648
Wszystkie582850

Currently are 10 guests online

Budząca się Szkoła

logo budzącej się szkoły

Zasady naboru do SP ETE

plakat nabór 2022

WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY – PROJEKT ŚFL

logo ŚFL

Nadchodzące wydarzenia

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024 

6.05.24r. - wycieczka klasy 3a do PZO w Gliwicach

7.05.24r. - spotkania z rodzicami w klasach 0-6 SP

14-17.05.24r. - wycieczka klas 4-6 do Łodzi

20.05.24r. - sklepik klasowy 3a

25.05.24r., godz. 10.00 - Rodzinny Piknik SP ETE

3.06.24r. - wycieczka klas 0-3 SP do Chlebowej Chaty w Górkach Małych

15.06.24r. - praktyczny egzamin na kartę rowerową

19.06.24r. - Konkurs Pięknego Czytania dla klas 1-3 SP

21.06.24r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkołach ETE

 

 

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

logo budzącej się szkoły 

logo ŚFL

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW LOGO

 AKCJE

REK-PÓŁKLONI

 ikona-mini-karuzeli

logo-konkursowelogo 

ku pokrzepieniu serctataWete

logo turniej pilki noznej 1turniej_zbijakaj.jpg 

 tutoring

DZIM