Zasady naboru do SP ETE

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące naboru do Szkoły Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera

Ogólne zasady naboru

Dziecko przyjęte jest do SP ETE po spełnieniu przez Rodziców (prawnych opiekunów) następujących warunków:

Szczegółowe zasady naboru do klas 0-1

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do pierwszych klas lub oddziału „0” w SP ETE

Nabór śródroczny

Jeżeli w danej klasie są wolne miejsca istnieje możliwość przyjęcia ucznia od września danego roku szkolnego lub w jego trakcie.

kalendarium naboru

do 15 marca 2024r. – zakończenie I etapu rekrutacji – przyjmowanie Kart Zgłoszeń

karty zgłoszenia klasy 0-1

Tutaj można pobrać Karty Zgłoszenia w formacie pdf

karty zgłoszenia klasy 2-8

Tutaj można pobrać karty zgłoszenia w formacie pdf

Ogólne zasady naboru do SP ETE

 Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej ETE:

 1. Dziecko przyjęte jest do SP ETE po spełnieniu przez Rodziców (prawnych opiekunów) następujących warunków:
  • zapisanie dziecka na listę prowadzoną przez sekretariat szkoły: złożenie stosownej Karty Zgłoszenia z  danymi dziecka oraz podpisami Rodziców (prawnych opiekunów),
  • rozmowa kwalifikacyjna Rodziców z Dyrektorem Szkoły, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół oraz  poznanie oczekiwań Rodziców  ucznia.
  • ocena kompetencji społecznych kandydata na ucznia
  • uiszczenie odpowiednich opłat (wpisowe, czesne)
  • podpisanie przez Rodziców dziecka (prawnych opiekunów) umowy ze Szkołą,
 1. W  przypadku większej liczby kandydatów niż dostępna liczba miejsc w Szkole, decyzję o przyjęciu danego dziecka podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla: rodzeństwa uczniów uczących się w Szkole, dzieci nauczycieli uczących w Szkołach ETE oraz dzieci, które uczyły się w oddziale przedszkolnym w SP ETE.
 2. Sposób przeprowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do klas II-VI określa Dyrektor w porozumieniu z Zarządem.

Przed podpisaniem umowy  wymagana jest ocena kompetencji społecznych kandydata na ucznia podczas spotkania wszystkich dzieci z wychowawcą i pedagogiem (klasy 0-1), a w przypadku naboru w czasie roku szkolnego – w postaci dnia próbnego w szkole.

Jeżeli uczeń posiada gotowość szkolną, dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

Szczegółowe zasady naboru do klas 0-1 SP ETE

 Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do pierwszych klas lub oddziału „0” w Szkole Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Proces naboru uczniów do klas 0-1 SP ETE realizowany jest w następujących krokach:

Krok 1 – Wypełnienie Karty Zgłoszenia

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie w sekretariacie szkoły Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi w niej dokumentami. Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z PPP – należy dołączyć kopię takiego dokumentu.

Krok 2 – Indywidualne spotkanie z Dyrekcją SP ETE

W kolejnym kroku zapraszamy rodziców na indywidualne spotkanie z Dyrekcją Szkoły. Daje ono możliwość bliższego poznania zasad i wartości obowiązujących w Szkołach ETE oraz poznania oczekiwań rodziców przyszłego ucznia.

Termin takiego spotkania należy umówić kontaktując się z Sekretariatem SP ETE:

tel. 32 331 52 33, 502 262 516

mail: sp@szkolyete.pl

Krok 3 – Spotkanie dla dzieci (kandydatów na uczniów SP ETE)

Jeżeli wynik rozmowy (przeprowadzonej w kroku 2) jest pozytywny dla każdej ze stron, zapraszamy dziecko na spotkanie z wychowawcami i pedagogami szkoły. Jego celem jest ocenienie kompetencji społecznych dziecka i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Krok 4 – Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i podpisanie umowy

Dzieci przyjmowane są do szkoły na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej (Dyrekcja SP, wychowawcy, pedagog).

Ostatnim etapem rekrutacji jest ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i poinformowaniu o tym fakcie zainteresowanych rodziców, którzy zobowiązani są – w podanym w kalendarium terminie – do wniesienia opłaty wpisowej oraz czesnego za pierwszy miesiąc nauki dziecka w szkole (od lipca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole) i podpisanie umowy z Ewangelickim Towarzystwem Edukacyjnym.

Wpłaty wpisowego i czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.

W każdym roku szkolnym  planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych (po 14 uczniów). Osoby, które zgłoszą się już po ustaleniu składu obu klas zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej na jej miejsce przechodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

KALENDARIUM NABORU:

 • do 15 marca 2024r. – zakończenie I etapu rekrutacji – przyjmowanie Kart Zgłoszeń
 • do 10 kwietnia 2024r. – zakończenie II etapu rekrutacji – indywidualnych spotkań Rodziców z Dyrekcją SP ETE
 • 16 kwietnia 2024r. – III etap rekrutacji – spotkanie kandydatów z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
 • 24 kwietnia 2024r. – IV etap rekrutacji – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału „0” oraz klasy 1
 • do 17 maja 2024r. – podpisanie umów przez Rodziców

Karty Zgłoszenia

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie pdf.

– karta zgłoszenia do klasy 0 SP ETE

– karta zgłoszenia do klasy 1 SP ETE

– ogólna karta zgłoszenia SP ETE (klasy 2-6 SP)

– karta zgłoszenia do klas 7-8 SP ETE

Scroll to Top