Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Rok szkolny 2017/2018

Wyniki pierwszego etapu Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do drugiego etapu konkursu dostają się: 

 • Małgorzata Gajdzik
 • Zofia Wyrozumska
 • Ada Masiukiewicz
 • Antonina Kampa 
 • Maria Maziarz 
 • Antonina Lebieda 
 • Karol Schnober 
 • Tymoteusz Czudek 
 • Wojciech Szymik 
 • Maja Orzechowska 
 • Barbara Chrapek 
 • Melania Streb 
 • Alicja Mrozek 
 • Oskar Śliwiński 
 • Joanna Alamoda 
 • Anna Dziadzia 
 • Kamila Richter 
 • Wiktoria Sojka 
 • Hanna Zaharska 
 • Marta Stagel 
 • Joanna Drożniak 
 • Dominika Kościarz 

II etap konkursu odbędzie się 11 maja br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

Psalmy do recytacji:

PSALM 139

Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

4. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, już znasz je całe.

5. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rękę swoją.

6. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14. Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne są dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

15. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą,

Choć powstałem w ukryciu,

Utkany w głębiach ziemi.

16. Oczy twoje widziały czyny moje,

W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,

Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

17. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże,

Jak wielka jest ich liczba!

18. Gdybym je chciał zliczyć.

Byłoby ich więcej niż pasku;

Gdybym skończył,

jeszcze byłbym z tobą.

  PSALM 146

Bóg wierny i sprawiedliwy!

5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,

Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

6. On uczynił niebo i ziemię,

Morze i wszystko, co w nim jest,

Dochowuje wierności na wieki.

7. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,

Daje chleb głodnym,

Pan oswobadza więźniów.

8. Pań otwiera oczy ślepych,

Pan podnosi zgłębionych,

Pan kocha sprawiedliwych.

9. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,

Lecz drogę bezbożnych zatraca.

10. Pan jest królem na wieki,

Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia.

Alleluja.

               

PSALM 1

Nabożny a bezbożny

1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców,

2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4. Nie tak jest z bezbożnikami! Są oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

PSALM 47

Bóg Królem całej ziemi

1. Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3. Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

Jest wielkim Królem całej ziemi!

4. Poddaje ludy pod moc naszą,

A narody pod stopy nasze.

5. Wybrał nam dziedzictwo nasze,

Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

Pan przy odgłosie trąb.

7. Grajcie Bogu, grajcie,

Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

Śpiewajcie pieśń…

9. Bóg jest Królem nad narodami,

Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10. Książęta ludów zebrali się,

Jako lud Boga Abrahama,

Gdyż do Boga należą możni ziemi,

On zaś jest wyniesiony bardzo.

PSALM 98

Bóg zwycięzcą i zbawcą

1. Psalm.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!

Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2. Pan objawił zbawienie swoje,

Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3. Wspomniał na laskę swoją i wierność dla domu Izraela;

Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie;

Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5. Grajcie Panu na cytrze

I głośno śpiewajcie!

6. Na trąbach i głośnych rogach,

Grajcie przed Królem, Panem!

7. Niech szumi morze i to, co je napełnia,

Świat i jego mieszkańcy!

8. Niech rzeki klaszczą w dłonie,

A góry niech się radują razem

9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!

Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

PSALM 23

Pan jest pasterzem moim...

1. Psalm Dawidowy.

Pan jest pasterzem moim,

Niczego mi nie braknie.

2. Na niwach zielonych pasie mnie.

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

3. Duszę moja pokrzepia.

Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości

Ze względu na imię swoje.

4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,

Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,

Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą

Przez wszystkie dni życia mego.

I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

                

PSALM 103

Błogosław, duszo moja, Panu

1. Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2. Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3. On odpuszcza wszystkie winy twoje,,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4. On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cię łaską i litością.

5. On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

6. Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7. Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8. Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9. Nie prawuje się ustawicznie,

Nie gniewa się na wieki.

10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.                    

PSALM 24

Król chwały

1. Psalm Dawidowy.

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2. On bowiem założył ją na morzach

I utwierdził ją na rzekach.

3. Któż może wstąpić na górę Pana?

I kto stanie na jego świętym miejscu?

4. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6. Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7. Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

8. Któż jest tym Królem chwały?

Pan silny i potężny,

Pan potężny w boju.

9. Podnieście, bramy, wierzchy wasze

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

10. Któż jest tym Królem chwały?

Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 

 

Konkurs Prymus

18 kwietnia 2018r. 10 najzdolniejszych uczniów klas II gliwickich szkół walczyło o tytuł „Prymusa” (najlepszego z najlepszych) w Miejskim Konkursie Wiedzy „Prymus”.

Szkołę Podstawową ETE podczas zmagań reprezentowała Małgorzata Gajdzik. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli się wykazać ogromną wiedzę z różnych dziedzin. Nasza uczennica klasy IIa zdobyła pierwsze miejsce, otrzymując tytuł Prymusa klas drugich, puchar oraz atrakcyjne nagrody.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Małgosi oraz Pani Żanecie Sojce.

Prymus

 

Nasza uczennica już w regionalnym etapie XXII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego

W środę 28 marca br. w SP ETE odbyły się szkolne eliminacje do XXII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli w nich udział chętni uczniowie z klas I-III. Eliminacje wyłoniły 3 reprezentantki naszej Szkoły:

 • klasa I - Julia Bartkowska,
 • klasa II - Zofia Wyrozumska
 • klasa III - Amelia Witomska. 

12 kwietnia w szkole Filomata odbył się kolejny etap konkursu. Zmagania dzieci z trudną sztuką recytacji oceniało jury. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali wspólnie z nauczycielami ze swoich szkół. Wybór najlepszej trójki w każdej z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Tym bardziej cieszymy się, że w kategorii klas III pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica - Amelia Witomska. Kibicujemy Amelce na dalszym etapie zmagań, ponieważ będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie regionalnym konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w eliminacjach oraz nagrody - pluszowe misie i kostki.

Serdecznie gratulujemy Amelce oraz pozostałym reprezentantkom Szkoły Podstawowej ETE. Dziękujemy także nauczycielom przygotowującym dziewczynki do konkursu.

 

IV Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno-Recytatorski - zaproszenie

Zapraszamy uczniów szkół gliwickich do udziału w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego pod hasłem: JESTEM MĄDRY, BO KOCHAM I SZANUJĘ.

Co warto wiedzieć, czyli terminarz konkursu oraz istotne kwestie organizacyjne:

 1. Prace biorące udział w I etapie konkursu należy dostarczyć do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 na adres SP ETE ul. Franciszkańska 5b 44-100 Gliwice. 
 2. Jury wyłoni zwycięzców I etapu, którzy wezmą udział w II etapie konkursu. 
 3. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP ETE dnia 24 kwietnia 2018 r
 4. Etap II odbędzie się 11 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w auli SP ETE.
 5. Uczniowie będą recytowali jeden z wybranych Psalmów zamieszczonych na stronie internetowej naszej szkoły. Występ może zostać wzbogacony o obecność rekwizytu lub przebrania.  

Szczegóły dotyczące warunków wykonania prac konkursowych oraz kryteria oceniania prac, a także kryteria oceniania występów w II etapie znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:

Żaneta Sojka   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Hanna Witecy   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sandra Schubert  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie!

Regulamin klas 1-3

Regulamin klas 4-6

 

Koncert Wielkanocny

 

KONCERT WIELKANOCNY

 

Konkurs „Olimpusek” z języka angielskiego

27 marca 2018 roku uczniowie klasy 2 i klas 3 mogli spróbować swoich sił w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Olimpusek”.

Konkurs w bardzo przyjazny sposób sprawdzał wiedzę z języka angielskiego. Składał się z 21 pytań wielokrotnego wyboru. Po konkursie każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą test z pytaniami. Później na lekcjach angielskiego omówiliśmy szczegółowo wszystkie zagadnienia, więc każdy uczestnik miał szansę dowiedzieć się czy i jakie popełnił błędy. Udział w tym konkursie to dla każdego z młodych uczestników ciekawe doświadczenie.

Mamy nadzieję, że uczniowie zostali zachęceni do dalszego próbowania swoich sił w konkursach z języka angielskiego.

Olimpusek

 

Gliwicka Liga Pływacka

26 marca 2018 roku szkolna reprezentacja naszych pływaków wzięła udział w pierwszej tegorocznej edycji  Gliwickiej Ligi  Pływackiej. Zawody miały miejsce na basenie Olimpijczyk.

Szkołę Podstawową  ETE reprezentowali:

 • Jan Kozioł kl. I - 25 metrów stylem grzbietowym,
 • Mikołaj Biernacki  kl. IV - 50 m stylem grzbietowym i dowolnym,
 • Natalia Konik  kl. VI - 50 m stylem grzbietowym i klasycznym, 
 • Zuzanna Kliber kl. VI - 50 m stylem dowolnym i klasycznym,  
 • Maksymilian Szeithauer kl. VI - 50 m stylem dowolnym i klasycznym, 
 • Bruno Królikowski kl. VI - 50 m stylem grzbietowym i dowolnym. 

W klasyfikacji ogólnej wysokie - II miejsce (stylem klasycznym) zajął Maksymilian Szeithauer. Pozostali uczniowie, pomimo iż nie znaleźli się na podium, zajęli miejsca
w pierwszej dziesiątce. Są to bardzo dobre wyniki, dające nadzieję, że kolejne starty będą jeszcze bardziej udane. 

Pływacki konkurs

 

Olimpusek dla najmłodszych – edukacja zintegrowana

W dniu 26 marca w naszej szkole została przeprowadzona ogólnopolska olimpiada Olimpusek, w której wzięli udział uczniowie klas 1-3.

Olimpiada polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Dla wielu uczniów było to nowe doświadczenie, któremu towarzyszył zapewne duży stres i emocje.

Dziękujemy Wam Uczniowie za udział, wytrwałość i życzymy każdemu z Was wielu sukcesów na ścieżce edukacyjnej.

Olimpusek1 

 


Strona 1 z 7

Nadchodzące wydarzenia

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja.

08.05.2018 r. - Zebranie z rodzicami

Licznik odwiedzin

Dzisiaj22
Wszystkie221263

Currently are 20 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe 1

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikonka