Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Wychować człowieka mądrego

Tutoring trwa.

Email Drukuj PDF

Minął pierwszy semestr, powoli nadchodzi czas podsumowania pierwszego półrocza projektu tutoringowego. tutorzy pisza sprawozdania, "tutiki" dzielą się opowieściami jak "u nich jest". Dzieje się. Rozkręciliśmy się, niektórzy zrealizowali cele, inni je dopiero sobie wyznaczają, tutorska "maszyna" toczy się równo i spokojnie.

Poprawiony: środa, 17 stycznia 2018 12:44
 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Email Drukuj PDF

tutoring

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pn. „Wychować człowieka mądrego”

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”

Autor innowacji: Mariusz Budzyński - tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szkół ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich

Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły: Joanna Gardynik, Joanna Usarek – Gorol, Małgorzata Zielińska

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa ETE im. Alberta Schweitzera, ul. Franciszkańska 5b, 44-100 Gliwice

Czas realizacji innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 23.06.2017 r.

Data zakończenia innowacji: 22.06.2018 r.

Czas trwania innowacji – 12 miesięcy

Zakres innowacji:

Zmiana dotyczy wdrożenia indywidualnego sposobu pracy z uczniem w obszarze dydaktycznym i wychowawczym metodą tutoringu rozwojowego i naukowego w Szkole Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

Podstawa prawna:

− Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.

U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

2. Wprowadzenie

 Istotą niniejszej innowacji pedagogicznej jest wdrożenie w szkole metody tutoringu szkolnego, ukierunkowanej na odkrywanie i rozwijanie talentów i mocnych stron uczniów.

Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia pedagogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywidualizowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

 Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metodą tutoringu zakłada, że jest to długofalowy proces współpracy nauczyciela - tutora z uczniem , nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych.

Tutoring prowadzi także podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej, ponieważ:

• pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawidłowej, realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości,

• budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna,

• poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy,

• sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki.

Skuteczności modelu pracy szkoły opartej na tutoringu należy upatrywać w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zmiana owych relacji wspiera gotowość ucznia do nauki, a w odniesieniu do nauczycieli,  gotowości do jego wspierania. Nauczyciele – tutorzy będą mieli możliwość pracy opartym na integralnym postrzeganiu ucznia, uwzględniającym jego intelekt, duchowość, emocje i fizyczność. Wdrożenie innowacji pedagogicznej opartej na metodzie tutoringu, pozwoli na zwiększenie u uczniów:

 • podmiotowości,
 • samodzielności,
 • poczucia sprawstwa
 • zaangażowania w własny proces edukacyjny

Dalekosiężnym efektem tej zmiany powinno być zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się” czyli zbudowania w szkole „wspólnoty wzajemnie uczącej się”.

Opis zasad innowacji

 (§§1,2,3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.))

I. Cele innowacji

1. Cel główny: Wdrożenie modelu pracy metodą tutoringu szkolnego, pozwalającego na zwiększenie u uczniów podmiotowości, samodzielności, poczucia sprawstwa i zaangażowania w własny proces edukacyjny.

2. Cele operacyjne:

• indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia w oparciu o jego mocne strony,

• zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą i rodzicami – sojuszu, współdziałania nauczyciela tutora i rodziców otaczających zgodnym wsparciem dziecko (ucznia),

• partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej oparte na postawie dialogu personalnego, prowadzące do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie uczącej się.

II. Organizacja innowacji /założenia i metody pracy/

 Przewiduje się następującą ścieżkę realizacji tutoringu dydaktyczno-rozwojowego:

 1. podjęcie decyzji o doborze par tutorskich (uczeń – tutor) na podstawie preferencji i zainteresowań ucznia, należy do zespołu tutorów,
 2. przestrzeganie zasady, że uczniowie mają obowiązek, a ich rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach przewidzianych innowacją – tutorialach i spotkaniach,
 3.  przyjęcie standardowego czasu indywidualnej, bezpośredniej pracy z uczniem i jego rodzicami w uśrednionym, miesięcznym wymiarze określonym poniżej w pkt. 6,
 4. przyjęcie zasady, że współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutor–uczeń–rodzice; odstępstwo od tej zasada jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) może wejść w konflikt z prawem lub podejmuje działania ryzykowne, zagrażające zdrowiu lub życiu,
 5. przyjęcie założenia, że tutor, wykorzystując odpowiednie narzędzia we współpracy z rodzicami, pomaga uczniowi poznać własne możliwości, planować pracę i wyznaczyć osobistą ścieżkę rozwoju i nie podejmuje się zadań psychologa lub psychoterapeuty.
 6. Ustala się, że czas indywidualnej, bezpośredniej pracy nauczyciela – tutora z uczniem

wynosić będzie w uśrednieniu:

• kl. I – III szkoły podstawowej - od 5 do 15 min. co 2 tygodnie, z rodzicem do 40 min. nie rzadziej niż co 2 miesiące,

• kl. IV – VIII szkoły podstawowej - od 20 do 35 minut jeden raz w miesiącu, z

rodzicami 30 minut nie rzadziej niż co 2 miesiące,

7. Do zadań tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia należy:

a. poznanie ucznia, w szczególności jego zainteresowań, predyspozycji i zasobów

b. monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru,

c. comiesięczne dłuższe spotkanie – tutorial z uczniem,

d. cotygodniowe, podtrzymujące relacje, krótkie rozmowy  z uczniem,

e. podsumowanie wraz z uczniem i jego rodzicami poziomu osiągniętych efektów pracy na koniec semestru (roku) z zainspirowaniem ucznia do autorefleksji,

f. autorefleksja tutora na koniec semestru wraz z wnioskami do dalszej pracy,

g. uczestnictwo w spotkaniach klasowego zespołu wychowawczego oraz superwizjach,

h. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami (opiekunami) z udziałem podopiecznych,

i. udział w spotkaniach z tutorem-superwizorem.

III. Przewidywane efekty działalności innowacyjnej

Realizacja zadań ujętych w innowacji powinna przynieść:

• w szkole:

o rozwijanie relacji uczeń – rodzic – nauczyciel;

• u ucznia, wzrost:

o samodzielności;

o odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);

o zdolności do podejmowania decyzji;

o systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć;

o umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności;

o umiejętności samodzielnego ucznia się (również wyboru i oceny źródła informacji)

o samoakceptacji i poczucia własnej wartości;

o otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu zaufania;

o odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów;

o umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia;

o tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów);

o poszanowania dla pracy innych;

o umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie);

o wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej.

• u nauczyciela, rozwój i doskonalenie umiejętności:

o nawiązywania, budowania dobrych relacji międzyludzkich;

o posługiwania się narzędziami komunikacji w modelu Porozumienie Bez Przemocy

o tworzenia strategii (planów) dalekich i bliskich;

o elastyczności w realizacji planów;

o poszukiwania rozwiązań w oparciu o analizę przyczyn i skutków;

o rozwijania postawy współodczuwania;

o zachowania własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu zadań;

o bycia konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego

wymagają;

o dostosowywania wymagań do możliwości ucznia;

o oddawania (tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione) inicjatywy, podejmowania

decyzji i odpowiedzialności w ręce podopiecznego;

o nierygorystycznej systematyczności;

o wyczuwania i stawiania „granic”;

o pełnienia funkcji rzecznika praw podopiecznego w szkole;

o wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialności za podopiecznego.

• u rodziców:

o wzrost zaufania do nauczycieli i szkoły;

o wzrost gotowości do współpracy ze szkołą w oddziaływaniu wychowawczym i

wspierania dziecka w nauce;

o większe zaangażowanie w życie szkoły;

o wzrost świadomości pedagogicznej.

Działania podjęte w innowacji powinny doprowadzić do zmiany postawy, opartej na oczekiwaniach i roszczeniach, na wzajemne zrozumienie i współpracę, zarówno w odniesieniu do rodziców, uczniów, jak i nauczycieli i ostateczne zbudowanie wspólnoty „wzajemnie uczących się” siebie i od siebie podmiotów społeczności szkolnej

IV. Ewaluacja

1. Zakładana ewaluacja innowacji będzie przeprowadzona przez profesjonalny zespół badawczy ds. ewaluacji złożony m.in. z pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, któremu przewodniczyć będzie doświadczona badaczka tutoringu w polskim systemie oświaty.

2. W odniesieniu do wdrażania tutoringu w szkole, ewaluacja będzie skoncentrowana na jego efektywności w kontekście rozwoju określonych kompetencji i postaw uczniów będących w relacji tutorskiej, co oznacza że zostanie opisane oddziaływanie tutoringu na rozwój ucznia w przestrzeni szkolnej, w relacjach społecznych oraz na wzrost jego osobistej dojrzałości.

3. Ewaluacja zakłada również objęcie badaniami tutorów oraz rodziców.

4. Badanie efektywności tutoringu będzie realizowane w dwóch fazach:

a. na początku roku szkolnego 2017/18 zostanie dokonana analiza stanu wyjściowego w odniesieniu do klimatu społecznego szkoły, relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami, a także w odniesieniu do samopoczucia uczniów oraz poczucia ich przynależności do szkoły i środowiska lokalnego, jak również postaw nauczycieli - tutorów.

b. na koniec roku szkolnego 2017/18 zostanie przeprowadzona analiza stanu po dokonaniu wdrożenia dla dokonania opisu w odniesieniu do efektów oddziaływań tutoringu na badane na początku roku szkolnego zmienne.

5. Narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane w procesie ewaluacji przejdą stosowną naukową procedurę gwarantującą ich rzetelność i trafność.

6. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport zawierający wnioski z ewaluacji dedykowany i przekazany szkole realizującej innowację.

Poprawiony: środa, 17 stycznia 2018 12:43
 

,,Wychować Człowieka Mądrego"

Pragniemy Państwa poinformować, iż nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie ,,Wychować Człowieka Mądrego". Od września chcielibyśmy zaproponować uczniom naszej szkoły uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, polegającym na indywidualnej pracy metodą tutoringu.

Tutoring jest niezwykłą metodą dydaktyczną, której celem jest rozwijanie indywidualnego potencjału uczniów. To, co należy podkreślić, to fakt, że tutoring nie jest terapią ani zajęciami wyrównawczymi i nie polega na pracy nad deficytami ucznia. W tutoringu główny akcent jest położony na mocne strony, zainteresowania, talenty ucznia i ich rozwój. Metoda ta polega na spotkaniach podopiecznego z tutorem, w trakcie których dokonują oni bieżącej analizy postępów, przyglądają się talentom i zainteresowaniom ucznia (także tym pozaszkolnym), planują ścieżkę rozwoju osobistego, naukowego czy społecznego.  Jest to wspólny czas poświęcony budowaniu relacji. Tutoring to też przestrzeń do pracy nad charakterem – wzmacniania takich cech jak wytrwałość, systematyczność czy uczciwość. Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony.

Przez wakacje przygotowywaliśmy się do wdrożenia tej metody w naszej szkole uczestniczącw specjalistycznym szkoleniu przygotowującym do pracy metodą tutoringu, a w czasie roku szkolnego będziemy mieć wsparcie w postaci konsultacji indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez doświadczonych tutorów. Zdecydowaliśmy, że w tym  roku szkolnym chcemy zapewnić możliwość uczestnictwa w tutoringu wszystkim uczniom naszej Szkoły.

Wierzymy, że tutoring może być cennym doświadczeniem, które chcemy zaproponować naszym uczniom.  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami metody tutoringu, a także do kontaktu z nami – w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowy opis naszego projektu tutoringowego w ramach Innowacji "Wychować człowieka mądrego" zamieszczony jest w zakładce po prawej stronie naszej strony www. Zachęcamy do zapoznania sie z nim.

Więcej informacji na temat metody tutoringu można uzyskać, przeglądając poniższe linki:

– Artykuł dotyczący podstawowych założeń tutoringu: http://cw.edu.pl/strefa/632/

– Krótkie filmy o tutoringu z perspektywy uczniów i ich tutorów:

https://www.youtube.com/watch?v=VSUGhLDXsWQ

https://www.youtube.com/watch?v=Tez-sJbRrwM

https://www.youtube.com/watch?v=o8UQdEg5Ei4&t=19s

 

 Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe 1

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikonka